+- +-

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Recent Topics

Internet Luister Tip by Andre
maart 05, 2019, 10:16:06 pm

CRvB oordeelt over vrijheid van godsdienst in bijstandszaken by Redactie
februari 26, 2019, 10:03:50 pm

Nieuwe muziek bij Groot Nieuws Radio op NETFLIX by Ann
januari 13, 2019, 12:07:56 pm

Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Ann
januari 13, 2019, 12:05:52 pm

Homofilie en geloof by ben
januari 07, 2019, 12:32:23 am

Auteur Topic: Homofilie en geloof  (gelezen 4088 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Diana

 • Member
 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
Homofilie en geloof
« Gepost op: december 31, 2018, 08:32:57 pm »
Ik zag een discussie over vergeving van twee meiden, die in een EO magazijn voor hun geaardheid waren uitgekomen. Dat zij zo zijn, dat is hun keus, maar krijgen ze vergeving en vind God dit goed?

Offline Charlie

 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 5
  • Bekijk profiel
Re: Homofilie en geloof
« Reactie #1 Gepost op: januari 02, 2019, 11:59:06 pm »
Een mens is niet ontworpen om voor mensen van gelijk geslacht. 

Denk hier maar eens over na.

Offline Bob

 • Member
 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 5
  • Bekijk profiel
Re: Homofilie en geloof
« Reactie #2 Gepost op: januari 03, 2019, 11:36:09 am »
Het is tegennatuurlijk, maar deze mensen kunnen ook christenen zijn. Middels het offer van Jezus krijgen ze vergeving. En het zal nooit mijn hobby zijn en ieder zijn (vrije) keus.

Offline Albert

 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Re: Homofilie en geloof
« Reactie #3 Gepost op: januari 07, 2019, 12:18:57 am »
Het is idd tegennatuurlijk, maar het gaat om wederzijdse liefde! Wij moeten onze naaste liefhebben!

Lees ook:

http://bijbelforum.nl/de-kerk-en-de-samenleving/homohaatmanifest-de-nashvilleverklaring/msg435/?topicseen#new

Offline ben

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 4
  • Bekijk profiel
Re: Homofilie en geloof
« Reactie #4 Gepost op: januari 07, 2019, 12:32:23 am »
Leesvoer

Genesis 19 vers 1-19
Leviticus 18 vers 22
Leviticus 20 vers 13
Richteren 19 vers 22-26
Romeinen 1 vers 26 en 27

Leviticus 20 vers 13
Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Genesis 19 vers 1-19
1 En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort teSodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met hetaangezicht ter aarde.
2 En hij zeide: Ziet nu, mijne heren! keert toch in ten huize van uw knecht, envernacht, en wast uw voeten; en gij zult vroeg opstaan, en gaan uws weegs. En zijzeiden: Neen, maar wij zullen op de straat vernachten.
3 En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden, en kwamen in zijn huis;en hij maakte hun een maaltijd, en bakte ongezuurde koeken, en zij aten.
4 Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen vanSodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk,van het uiterste einde af.
5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht totu gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.
6 Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe;
7 En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad!
8 Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot uuitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezenmannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan.
9 Toen zeiden zij: Kom verder aan! Voorts zeiden zij: Deze ene is gekomen, om alsvreemdeling hier te wonen, en zoude hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij umeer kwaads doen, dan hun. En zij drongen zeer op den man, op Lot, en zijtraden toe om de deur open te breken.
10 Doch die mannen staken hun hand uit, en deden Lot tot zich inkomen in het huis,en sloten de deur toe.
11 En zij sloegen de mannen, die aan de deur van het huis waren, met verblindheden,van den kleinste tot aan den grootste, zodat zij moede werden, om de deur tevinden.
12 Toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? een schoonzoon, ofuw zonen, of uw dochteren, en allen, die gij hebt in deze stad, breng uit dezeplaats;
13 Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voorhet aangezicht des HEEREN, en de HEERE ons uitgezonden heeft, om haar teverderven.
14 Toen ging Lot uit, en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemenzouden, en zeide: Maakt u op, gaat uit deze plaats; want de HEERE gaat dezestad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende.
15 En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: Maak u op,neem uw huisvrouw, en uw twee dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in deongerechtigheid dezer stad niet omkomt.
16 Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw,en de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des HEEREN over hem; enzij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad.
17 En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoudu om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte;behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt.
18 En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere!
19 Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw ogen, en Gij hebt Uwweldadigheid groot gemaakt, die Gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel tebehouden bij het leven; maar ik zal niet kunnen behouden worden naar hetgebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleve, en ik sterve!


Leviticus 18 vers 22
1
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2
Spreek tot de kinderen Israels en zeg tot hen: Ik ben de HEERE, uw God!
3
Gij zult niet doen naar de werken des Egyptischen lands, waarin gij gewoond hebt; en naar de werken des lands Kanaan, waarheen Ik u brenge, zult gij niet doen, enzult in hun inzettingen niet wandelen.
4
Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God!
5
Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE!
6
Niemand zal tot enige nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben de HEERE!
7
Gij zult de schaamte uws vaders en de schaamte uwer moeder niet ontdekken; zij is uw moeder; gij zult haar schaamte niet ontdekken.
8
Gij zult de schaamte der huisvrouw uws vaders niet ontdekken; het is de schaamte uws vaders.
9
De schaamte uwer zuster, der dochter uws vaders, of der dochter uwer moeder, te huis geboren of buiten geboren, haar schaamte zult gij niet ontdekken.
10
De schaamte der dochter uws zoons, of der dochter uwer dochter, haar schaamte zult gij niet ontdekken; want zij zijn uw schaamte.
11
De schaamte van de dochter der huisvrouw uws vaders, die uw vader geboren is (zij is uw zuster), haar schaamte zult gij niet ontdekken.
12
Gij zult de schaamte van de zuster uws vaders niet ontdekken; zij is uws vaders nabestaande.
13
Gij zult de schaamte van de zuster uwer moeder niet ontdekken; want zij is uwer moeder nabestaande.
14
Gij zult de schaamte van den broeder uws vaders niet ontdekken; tot zijn huisvrouw zult gij niet naderen; zij is uw moei.
15
Gij zult de schaamte uwer schoondochter niet ontdekken; zij is uws zoons huisvrouw; gij zult haar schaamte niet ontdekken.
16
Gij zult de schaamte der huisvrouw uws broeders niet ontdekken; het is de schaamte uws broeders.
17
Gij zult de schaamte ener vrouw en harer dochter niet ontdekken; de dochter haars zoons, noch de dochter van haar dochter zult gij nemen, om haar schaamte teontdekken; zij zijn nabestaanden; het is een schandelijke daad.
18
Gij zult ook geen vrouw tot haar zuster nemen, om haar te benauwen, mits haar schaamte nevens haar, in haar leven, te ontdekken.
19
Ook zult gij tot de vrouw in de afzondering van haar onreinigheid niet naderen, om haar schaamte te ontdekken.
20
En gij zult niet liggen bij uws naasten huisvrouw ter bezading, om met haar onrein te worden.
21
En van uw zaad zult gij niet geven, om voor den Molech door het vuur te doen gaan; en den Naam uws Gods zult gij niet ontheiligen; Ik ben de HEERE!
22
Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.
23
Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is eengruwelijke vermenging.
24
Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn met alle deze verontreinigd;
25
Zodat het land onrein is, en Ik over hetzelve zijn ongerechtigheid bezoeke, en het land zijn inwoners uitspuwt.
26
Maar gij zult Mijn inzettingen en Mijn rechten onderhouden, en van al die gruwelen niets doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdelingverkeert.
27
Want de lieden dezes lands, die voor u geweest zijn, hebben al deze gruwelen gedaan; en het land is onrein geworden.
28
Dat u dat land niet uitspuwe, als gij hetzelve zult verontreinigd hebben; gelijk als het het volk, dat voor u was, uitgespuwd heeft.
29
Want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden.
30
Daarom zult gij Mijn bevel onderhouden, dat gij niet doet van die gruwelijke inzettingen, die voor u zijn gedaan geweest, en u daarmede niet verontreinigt; Ik ben deHEERE, uw God!

Richteren 19 vers 22-26
22 Toen zij nu hun hart vrolijk maakten, ziet, zo omringden de mannen van die stad (mannen, die Belials kinderen waren) het huis, kloppende op de deur; en zij spraken tot den ouden man, den heer des huizes, zeggende: Breng den man, die in uw huis gekomen is, uit, opdat wij hem bekennen.
23 En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit, en zeide tot hen: Niet, mijn broeders, doet toch zo kwalijk niet; naardien deze man in mijn huis gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet.
24 Ziet, mijn dochter die maagd is, en zijn bijwijf, die zal ik nu uitbrengen, dat gij die schendt, en haar doet, wat goed is in uw ogen; maar doet aan dezen man zulk een dwaas ding niet.
25 Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den gansen nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees.
26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd.

Romeinen 1 vers 26 en 27
26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

 

Recente berichten

Internet Luister Tip by Andre
maart 05, 2019, 10:16:06 pm

CRvB oordeelt over vrijheid van godsdienst in bijstandszaken by Redactie
februari 26, 2019, 10:03:50 pm

Nieuwe muziek bij Groot Nieuws Radio op NETFLIX by Ann
januari 13, 2019, 12:07:56 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Ann
januari 13, 2019, 12:05:52 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Monica
januari 11, 2019, 10:31:20 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Alwin
januari 11, 2019, 07:21:34 am

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Monica
januari 09, 2019, 11:59:28 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Victor
januari 09, 2019, 11:47:20 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Ann
januari 09, 2019, 05:36:03 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Donna
januari 08, 2019, 11:19:26 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Stein
januari 08, 2019, 10:29:33 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Victor
januari 08, 2019, 02:42:12 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by ben
januari 08, 2019, 10:52:09 am

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Alwin
januari 07, 2019, 11:01:02 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by ben
januari 07, 2019, 05:57:16 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Donna
januari 07, 2019, 03:26:14 pm

Re: Homofilie en geloof by ben
januari 07, 2019, 12:32:23 am

Re: Homofilie en geloof by Albert
januari 07, 2019, 12:18:57 am

Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Albert
januari 07, 2019, 12:16:50 am

Re: Homofilie en geloof by Bob
januari 03, 2019, 11:36:09 am

Powered by EzPortal